ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಗಳು

Sl No Sub Language Size Download
1 Invitation to Publishers & Authorized Distributors of Medical BooksSCP/TSP Scheme to Participate in the Exhibition at KoIMS Madikeri     View
2    Tender Notification for LABORATORY EQUIPMENT INTERFACING WITH EHOSPITAL     View
3    Tender Notification for Supply of Furniture to Hostel Kodagu Institute of Medical Sciences Teaching Hospital Madikeri      View
4    Tender Notification for Supply of Medical Equipment to OBG Department to Kodagu Institute of Medical Sciences Teaching Hospital Madikeri     View
5    Tender Notification for Supply of 800MA X-RAY Machine with IITV Equipments to radiology Department to Kodagu Institute of Medical Sciences Teaching Hospital Madikeri      View
6   Tender Notification for Providing Vehicle to Kodagu Institute of Medical Sciences Teaching Hospital Madikeri     View
7   Tender Notification for e -Tender Supply of Gym Equipments     View
8   Tender Notification for e -Tender Supply of Furniture     View
9   Tender Notification for Providing Vehicle to Kodagu Institute of Medical Sciences Madikeri      View
10   Supply of Drugs     View
11   Supply of LED Projector     View
12   Supply of Orthopedics Equipment / Instruments      View
13   Supply of 5KVA Stabilizer     View
14   Supply of Pathology Chemicals     View
15   Supply of Electric Cautery     View
16   Supply of LED Projector and Screen      View
17   Supply of LED Projector and Screen     View
18   Supply of Printing General Conset     View
19   Supply of Models and Specimens     View
20   Supply of Lab Models     View
21   Supply of CBG Strips     View
22   Supply of Drugs     View
23   Supply of Lab Materials      View
24   Supply of Natural disaster emergency drugs, consumables      View
25   Supply of Bio Medical Waste Management Covers      View
26   Plumbing works     View
27   Supply of Models and Chemicals      View
28   Supply of instruments      View
29   Supply of Natural disaster emergency drugs, consumables      View
30   Supply of Plastic Sheets, White Color Cloth      View
31    Supply of Printing Certificates      View
32    Supply of Portable Generator      View
33    Supply of Vessels      View
34    Supply of Modules      View
35    Supply of Modules and Testing kits      View
36    Supply of Microbiology Chemicals      View
37    Supply of Drugs      View
38    Supply of I V Cannula      View
39   Repair of WTP plant      View
40   Repair of R.O System      View
41   Repair of Dosing System      View
42   Supply of IV Cannula      View
43   Supply of Injections      View
44   Supply of Emergency Drugs      View
45   Supply of Biochemistry Consumables      View
46   Supply of Pathology Chemicals      View
47   Supply of Pathology Chemicals      View
48   Supply of Drugs      View
49   Supply of Dissection instruments      View
50   Supply of Sterile Surgical Gloves Size No 6.5      View
51   Supply of Sterile Surgical Gloves Size No 7      View
52   SUPPLY OF GROCERY (FOOD) ITEMS TO THE PATIENTS      View
53   Supply of Medical Equipment HDU/ICU      View
54   Supply of Sterile Surgical Gloves Size No 6      View
55   Supply of furniture to the Hostels      View
56   Supply of CBG Strips      View
57   Supply of Forceps, Scissors      View
58    Supply of Glass Door Cupboards      View
59    Supply of Drugs      View
60    Supply of Steel Rack & Almirah      View
61    Supply of Trolley, Autoclave      View
62    Supply of Cautery Machine      View
63    Museum Charts      View
64    Outlet Socket Power Strip Adptor      View
65    Providing Four wheeler vehicle on Rent Basis      View
66   Supply of Printing Register      View
67   Supply of Flexible Shaft      View
68   Supply of Drill Hand Piece      View
69   Supply of Steel Rack & Almirah      View
70   Supply of Electronic Items      View
71   Supply of Glass Jars      View
72   Supply of Furnitures      View
73   Supply of Folding Cot, Metal Trunk     View
74   Museum Charts and Models     View
75   Supply of Non Sterile Surgical Gloves - Size No. 6      View
76   Supply of Non Sterile Surgical Gloves - Size No. 7.5      View
77   Supply of Printing Register to Kodagu Institute of Medical Sciences, Madikeri      View
78   Supply of Consumables to department of Biochemistry      View
79   Supply of Non Sterile Surgical Gloves - Size No. 7      View
80   Supply of Sterile Surgical Gloves - Size No. 6.5      View
81   Supply of ID Cards      View
82   Providing Four wheeler vehicle on Rent Basis      View
83   Supply of Printing Registers     View
84   Supply of Printing Papers     View
85   Supply of Charts     View
86   Supply of Junction Box and Slide Changer     View
87   Supply of Department of Micro Biology     View
88   Supply of Consumables     View
89   Supply of Printing Forms      View
90   Supply of Sterile Surgical Gloves - Size No. 6      View
91   Supply of Sterile Surgical Gloves - Size No 6.5      View
92   Supply of Sterile Surgical Gloves - Size No. 7      View
93   Supply of B.P Apparatus      View
94   Supply of Chemicals for the Dept. of Pathology      View
95   Supply of Bandage Cloth      View
96   Supply of Absorbent Surgical Cotton Roll      View
97   Supply of Emergency Instrument      View
98    Supply of water     View
99   Supply of OT Dress      View
100   Supply of White Cloth      View
101   Supply of Reusable Apron     View
102   Supply of Consumables     View
103   Supply of HIV Kits     View
104   Supply of Surgery Equipments     View
105   Supply of Slides 3     View
106   Supply of Drugs 3     View
107   Supply of Surgical Spirit     View
108   Supply of Emergency Drugs 2     View
109   Supply of Emergency Drugs 1     View
110   Supply of Consumables 2     View
111   Supply of Consumables 1     View
112   Supply of Museum Charts and Models     View
113   Supply of Emergency Light     View
114   Supply of Printing of Forms     View
115   Supply of Emergency Drugs     View
116   Supply of Drugs     View
117   Supply of Emergency Drugs     View
118   Supply of Emergency Drugs     View
119   Supply of Emergency Drugs     View
120   Supply of Emergency Drugs     View
121   Supply of Emergency Drugs     View
122   Supply of Suction Apparatus and Autoclave Binns      View
123   Supply of Sanitary Pad and Adult Diaper      View
124   Supply of Rexine Apron, Kelly's Pad      View
125   Supply of Equipment's & Consumables      View
126   Supply of Printing of Forms for E Hospital      View
127   Supply of Printing of Forms      View
128   Supply of Consumables      View
129   Supply of Printing of Forms for E Hospital      View
130   Supply of Printing of Forms      View
131   Supply of Sterile Surgical Gloves     View
132   Supply of Pathology Chemicals     View
133   Supply of Consumables     View
134   Supply of Blood Bank Chemicals     View
135   Supply of BMW Polythene Covers     View
136   Supply of Drugs     View
137   Supply of Drugs for ICU and Casuality     View
138   Supply of Equipment     View
139   Providing Four wheeler vehicle on Rent Basis     View
140   Supply of Drugs     View
141   Supply of Inj. Ciftraiaxone-1g      View
142   Quotations for the Internal Audit      View
143   Supply of Apron (White)      View
144   Supply of Auto Clave Instruments etc      View
145   Supply of Reamer and Bone Saw set      View
146   Supply of Electric Bone Drill      View
147   Supply of Instruments for OBG Department      View
148   Supply of Inj. Cefotaxime-1g (Toxime 1g)      View
149   Supply of Laundry Equipments      View
150   Supply of Furniture      View
151   Supply of Electric Bone Drill Reamer and Bone Saw set      View
152   Supply of Chromic Catgut      View
153   Supply of Spinal Needle      View
154   Supply of CBG Stips     View
155   Supply of Inj. Pipercillin Tazobactum 4.5gm     View
156   Supply of Registers     View
157   Supply of Consumables     View
158   Supply of Inj. Ciftraiaxone-1g     View
159   Supply of Sanitary Pad     View
160   Supply of Disposable Cap     View
161   Supply of Plastic Apron (white)     View
162   Supply of Apron (white)     View
163   Supply of Consumables     View
164   Supply of Inj. Toxime-1g     View
165   Supply of E Podium     View
166   Supply of Consumables     View
167   Supply of Chemicals for microbiology department     View
168   Supply of Absobent Surgical Cotton Roll     View
169   Supply of Bandage Cloth     View
170   Supply of Stationery      View
171   Supply of Chemicals      View
172   Supply of UPS Batteries      View
173   Supply of X-ray Films      View
174   Supply of Consumables      View
175   Supply of Aprons (white)      View
176   Supply of Printed Applications      View
177   Supply of Jumbo Oxygen and Nitrous oxide cylinders, Medical Oxygen and Nitrous oxide Gas     View
178   Supply of Medicines for department      View
179   Calibration of Instruments in Blood Bank      View
180   Supply of Sanitory Pad Incinerator      View
181   Supply of Chemicals for Blood Bank      View
182   Supply of Chemicals for Pathology Department      View
183   Supply of UPS Battery        View
184   Supply of Chemicals for department of Biochemistry        View
185   Supply of Chemicals        View
186    Supply of Blood Bank Calibration Equipment       View
187   Supply of Inj. Ciftriaxone-1g       View
188    Supply of Polythene Covers       View
189   Supply of Chemicals       View
190   Supply of CTG Machine       View
191   Supply of Wheel Chair       View
192   Supply of Stretcher       View
193   Supply of Chemicals for Blood Bank       View
194   Supply of Chemicals       View
195   Supply and installation of Computer Aided Learing Software       View
196   Supply of White Cloth Baby Wrappers       View
197   Supply of Sanitary Pad Incinerator       View
198   Disposal of Scrapes       View
199   Providing Four wheeler vehicle on Rent Basis       View
200   Repair of Ambulance Vehicle       View
201   Supply of B.P Apparatus       View
202   Supply of Stethoscopes       View
203    Supply of X-Ray films       View
204    Supply and installation of computers and other electronic items        View
205    Supply of Books       View
206    Supply of chemicals       View
207    Supply of Reagents Kits and Others       View
208    Supply of Stationaries Consumables       View
209    Supply of Chemicals/Reagents/Glass wares/Culture Media/Antibiotics       View
210    Supply of Formalin for Anatomy Department       View
211    Supply of Ambulance Tyre       View
212    Furniture Tender Notification       View
213    Supply of Reagents for the five part hematology cell counter, Department of Pathology       View
214    Quotations for supply of Reagents Kits and Others        View
215    Quotations for supply of Ambulance Tyre        View
216    Quotations for supply of WHEEL CHAIR       View
217    Quotations for supply of STRETCHER       View
218   Supply of instruments for Ophthalmology Department       View
219   e-Tender Supply of Orthopedics Implants       View
220   Supply of Chemicals and Glassware for Microbiology Department       View
221   e-Tender for Providing Man Power services       View
222   Invitation for the Quotations for supply of Chemicals for Pathology Department       View
223   Invitation for the Quotations for supply of wall clock       View
224   Supply of Vacuum cleaner & Room Heater for ENT Department       View
225   e-Tender for Supply the Furniture       View
226   Invitation for the Quotations to supply Hard Disks for students       View
227   Invitation for the Quotations to supply Glass wares for Pathology Department       View
228   Quotations for supply of chemicals for biochemistry Department       View
229   e-Tender for Providing new ambulance        View
230   e-Tender for Supply of drinking water        View
231   Supply of Formalin for Anatomy Department     View
232   Supply of Medical Equipments for Students (SCP/TSP)     View
233   Supply of chemicals for Biochemistry Department     View
234   Quotations for supply of ID Cards     View
235   e-Tender Supply of equipment's / instruments     View
236   Supply of Sports Equipment     View
237   Supply of Tyres     View
238   Supply of Boards     View
239   Supply of equipment's / instruments to Pharmacology Department     View
240   Supply of Chemicals for Pathology Department     View
241   Supply of Chemicals for Biochemistry Departmentt     View
242   Supply of equipments / instruments to Microbiology Department     View
243   Supply of equipment's / instruments to Forensic Department     View
244   Invitation for the Quotations for supply of Electric Induction stoves     View
245   Invitation for the Quotations for supply of Biomatric Equipment     View
246   Invitation for the Quotations for supply of Chemicals and other Equipment     View
247   Quotations for supply of Formalin for Anatomy Department     View
248   Quotations for supply of Embryology Models for Anatomy Department     View
249   Quotations for supply of Computer UPS     View
250   e-Tender for Providing maintenance of Computers and computerization Services     View
251   Quotations for supply of Computer UPS for Anatomy Department     View
252   Quotations for supply of Chemicals for Biochemistry Department     View
253   Quotations for supply of Embryology Models for Anatomy Department     View
254   Tender Notification for e-Tender for providing Paramedical Staff, office staff, Group D/Lab Attendants and Security Service     View
255   Quotations for supply of Bone Sets for Anatomy Department     View
256   Notification for e-Tender for Supply of Hostel Kitchen items     View
257   Notification for e-Tender for Supply of Furniture     View
258   Quotations for Supply Charts to the Department of Anatomy      View
259   Quotations for Supply CTG Machine to the Department of OBG      View
260    short Term Notification for e-Tender for Supply of Equipment's /Instruments     View
261    Quotations for Supply of cable for the Intercom facility     View
262   Quotations for Supply Formalin to the Department of Anatomy     View
263   E-Tender for appointment of Security Guard and Group D      View
264   Quotations for Department of Anesthesia     View
265   Quotations for Internal Audit      View

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-03-2021 03:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Dr Narasimha B C Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಿಕೇರಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080